Rekisteriseloste kamera- ja kulunvalvonta 0718

REKISTERI - JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 4.7.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr
F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119580, opintotoimisto@tampereenkonservatorio.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Hallintopäällikkö Lauri Rantala
Tampereen konservatorio, F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere
p. 0503119582, lauri.rantala@tampereenkonservatorio.fi

3. REKISTERIN NIMI

A) Tallentavan kameravalvonnan rekisteri, ASANTech
B) Kulunvalvonnan rekisteri, EsMikko

4. TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTARKOITUS

A) Kameravalvonnalla pyritään varmistamaan konservatoriossa asioivien ihmisten turvallisuus sekä suojata konservatorion omaisuutta. Valvontatallenteiden avulla voidaan selvittää tapauksia, joissa on syytä epäillä konservatoriossa esiintynyttä ilkivaltaa, häirintää, varkauksia, työtapaturmia tai muuta varaa tai uhkaa.

B) Kulunvalvontajärjestelmällä pyritään helpottamaan konservatoriossa asioivien ihmisten kulkemista ja parantamaan konservatorion turvallisuutta sekä suojelemaan konservatorion omaisuutta. Rekisteritietoja voidaan käyttää konservatorion tiloissa liikkuvien henkilöiden

kulkutapahtumien selvittämiseen ja yksilöintiin sekä ilkivallan tai rikosten ehkäisemiseen ja niiden selvittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

A) Tallentavan kameravalvonnan rekisteriin kirjautuvat valvontakameroiden peittoalueella tapahtuvat kulkutapahtumat päivämäärineen ja kellonaikoineen.

B) Kulunvalvonnan rekisteriin on kirjattu kulunvalvonta-avaimen haltijoiden nimi- ja organisaatiotiedot. Rekisteriin kirjautuvat lisäksi kaikki hyväksytyt ja hylätyt kulkutapahtumat päivämäärineen ja kellonaikoineen.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

A) Rekisterin tietolähteinä ovat konservatorion tiloissa sijaitsevat valvontakamerat. Rekisterinpitäjä on sijoittanut valvontakamerat tarpeellisiksi katsomiinsa paikkoihin

B) Rekisterin tietolähteinä ovat kulunvalvontajärjestelmän lukijalaitteet. Rekisterinpitäjä on sijoittanut lukijalaitteet tarpeellisiksi katsomiinsa paikko

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Kulunvalvonnan rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään. Tietoja luovutetaan poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle erikseen laissa säädetyissä tapauksissa, esim. rikosten selvittämiseksi. Luovutus perustuu aina viranomaisten esittämään yksilöityyn pyyntöön.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmien palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät vain erikseen nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

.